Anasayfa » Duyurular » Erasmus+ 2017-2018 Bahar Dönemi Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuru İlanı


Erasmus+ 2017-2018 Bahar Dönemi Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuru İlanı

ERASMUS+ PROGRAMI 2017-2018 ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İLANI


Erasmus + Programı kapsamında 2017-2018 akademik yılı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği çerçevesinde Üniversitemizden hareketliliğe katılmak isteyen öğrencilerimize duyurulmak üzere hazırlanan ilan metni aşağıda bulunmaktadır.

İLAN TARİHİ:                            08/09/2017                                                                                           
SON BAŞVURU TARİHİ:          29/09/2017

BAŞVURU YERİ:                      Dış İlişkiler Ofisi – Mimar Sinan Kampüsü B-115

Birimlerimizden hareketliliğe katılmak isteyen öğrenciler, kendi birimlerine ait kontenjanlara başvuruda bulunabileceklerdir. 2017-2018 döneminde geçerli olacak kontenjanlara, bu linke tıklayarak erişilebilir.

BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENEN BELGELER :

  1. Erasmus Öğrenim Hareketliliği Başvuru Formu
  2. Not Dökümü (Transkript)(Transkriptlerin Öğrenci İşleri’nden alınmış, güncel ve onaylı olması gerekmektedir),
  3. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (Öğrenci Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak sınava girecekler ve bu puanını başvuruda kullanacaklar için sınav sonuç belgesi teslimi gerekmemektedir)
  • Öğrenci seçiminde asgari yabancı dil notu : 65
  • Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen Yabancı Dil Sınavı, bu sayfada ileriki bir tarihte duyurulacaktır.
  • ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen bir sınava girmiş ve Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak yabancı dil sınavından alması gereken puana eşdeğer bir puan almış olan öğrenciler, girdikleri yabancı dil sınavı ile ilgili belgeyi Dış İlişkiler Ofisi’ne başvuru esnasında teslim ederler. (Son 5 yılda yapılmış olan yabancı dil sınavlarından alınmış olan puanlar geçerli olacaktır) Bursa Teknik Üniversitesi Yabancı Dil Sınavı ve Diğer Yabancı Dil Sınavları İçin Eşdeğerlik Tablosu’na aşağıdaki bağlantı adresinden ulaşılabilirsiniz:

http://depo.btu.edu.tr/dosyalar/erasmus/Dosyalar/BT%C3%9C%20E%C5%9Fde%C4%9Ferlik%20Tablosu.docx

ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen sınavlardan alınmış olan puanlar, aşağıdaki bağlantı adresinde yer alan dönüştürme tablosu esas alınarak kabul edilecektir.

http://depo.btu.edu.tr/dosyalar/erasmus/Dosyalar/%C3%96SYM-EsdegerlikTablosu14012015(1).pdf

 

ÖNEMLİ NOT: Tüm belge ve bilgiler eksiksiz olarak hazırlanarak Dış İlişkiler Ofisine teslim edilmelidir. Eksik belge ve bilgilerle yapılan başvurular geçerli sayılmayacaktır.

 

GENEL HÜKÜMLER :

Erasmus Öğrenci Öğrenim hareketlilikleri, kurumlararası anlaşmalar kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Faaliyet süresi her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ila 12 ay arasında bir süre olabilir. Öğrenim kademesi lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerini ifade eder.

Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler olması gerekir. Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere bir yarıyıl için 30, bir tam akademik yıl için 60 AKTS (Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi – European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS) kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilir. Takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma sağlanır, başarısız olunan krediler tekrar edilir.

Öğrenim hareketliliğinde asgarî süre 3 tam ay, azamî süre 12 tam aydır. Faaliyet süresinin kesintisiz gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Öğrenim hareketliliğinde dönem araları (sömestr tatilleri) ve resmi tatiller kesinti olarak kabul edilmez.

İsteyen öğrenciler hibe almaksızın Erasmus öğrencisi olabilirler. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla birlikte genel değerlendirmeye (başvuru ve seçim) tabi tutulur, hibeli Erasmus öğrencileriyle ayni süreçten geçerler ve kurumlararası anlaşma (inter-institutional agreement) kontenjanları dahilinde bu değişimden faydalanabilirler.


ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İÇİN GEREKEN ASGARİ ŞARTLAR :

Yararlanıcının tabiiyetine ilişkin şartın sağlanması esastır:

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  2. Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenci olmak

Bu şartı takiben aşağıdaki hususlar sağlanmalıdır.

1- Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yüksek öğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması

2- a-) Birinci kademe (lisans) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00

b-) İkinci (yüksek  lisans) ve üçüncü kademe (doktora) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00

3- Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması

4- Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ay’ı geçilmeyecek olması.

100’lük sistem kullanan kurumlarda asgari not ortalaması şartının sağlanıp sağlanmadığı Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan not dönüşüm çizelgesinde belirtilen karşılıklar kullanılarak tespit edilir.

Bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans, yüksek lisans, doktora), varsa Hayatboyu Öğrenme Programı döneminde yapılan öğrenci hareketliliği süresi ile Erasmus+ döneminde yapılan öğrenci hareketliliği süreleri toplamı, toplamda 12 ay’ı geçemez. Hibe verilmese dahi aynı öğrenim kademesi içerisinde yapılan öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin toplam süresi 12 ay’ı geçemez.

Öğrenci mevcut öğrenim kademesindeki eğitimini tamamlayıp yeni bir öğrenim kademesine geçtiğinde (örneğin lisans eğitimi tamamlanıp yüksek lisans eğitimine başlandığında), yeni öğretim kademesinde tekrar en fazla 12 aya kadar hareketlilik gerçekleştirmesi mümkün olur. Böylelikle her bir öğrenim kademesinde en fazla 12 aya kadar olmak üzere, aynı kişinin en fazla 36 ay süreye kadar hareketlilik gerçekleştirmesi söz konusudur. Aynı kademede toplam 12 ayı aşan faaliyet süresi için hibe ödenmez.

Öğrenciler başvurularında üniversite tercihinde bulunacaklardır. Bu tercihler belirlenirken, Erasmus Bölüm/EABD Koordinatörü ve öğrencilerin tez ve/veya akademik danışmanlarının görüşleri, ilgili üniversitenin ders programı, derslerin yapısı ve içeriği, öğretim dili, derslerin Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS) kredileri veya üniversitenin kredi sistemi ve benzeri koşullar dikkate alınır. Öğrenci, uygun görülen üniversiteleri başvuru formunda belirtir.

Program kapsamında alınacak dersler hangi dilde verilmekte ise ilgili dilin yeterli düzeyde bilinmesi gerekir. Başvurulacak programın varsa gerekli gördüğü diğer başvuru koşullarını sağlamak gerekir.

Öğrenci seçimi, ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak, en yüksek puanı alan öğrencilerin Erasmus öğrencisi olarak belirlenmesi suretiyle gerçekleştirilir. En yüksek puanı alan öğrenciler bütçe kontenjanı dahilinde seçilir. 2017/2018 akademik yılı öğrenim hareketliliği başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Akademik başarı düzeyi : % 50
Dil seviyesi : : % 50
Daha önce hareketlilikten yararlanma: : -10 (Toplam 100 puan üzerinden)

Daha önce hareketlilikten yararlanma durumunda -10 puan uygulaması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen hareketlilikler için uygulanmaz. Bu uygulama hareketlilikten aynı öğrenim kademesinde (lisans, yüksek lisans, doktora) yararlanmak amacıyla tekrar başvuruda bulunan öğrenciler için geçerlidir.

Yabancı dil sınavına başvurup da mücbir bir sebep olmaksızın katılmayan öğrencilerden, Yükseköğrenim kapsamındaki herhangi bir hareketliliğe tekrar başvurmaları halinde, ağırlıklı seçim puanlarından -5 puan düşürülür.

Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda (3 tam ay) sözkonusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz, öğrenci sıfır hibeli öğrenci olarak rapor edilir ve tekrar Erasmus programından faydalanamaz.

Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (zorunluluk nedeniyle; ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet gibi) planlanan hareketliliğin erken sonlandırılması gerektiği durumlarda öğrencilerin, bu durumlarını önceden Dış İlişkiler Ofisi ile iletişime geçerek, Dış İlişkiler Ofisi’ne bildirmeleri önerilmektedir. Dış İlişkiler Ofisince bu durum Ulusal Ajans’a bildirilecek ve ancak Ulusal Ajans tarafından durumları mücbir sebep olarak değerlendirilen öğrencilerin yurtdışında kaldıkları süre karşılığı hibe miktarı kendilerinde bırakılmak üzere, fazladan ödenen hibenin iadesi istenir.

Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan kısa bir süre (3 aylık asgari süre sağlanmadan) sonra kendi istekleriyle (mücbir sebep olmaksızın) hareketliliklerini sona erdirmeleri halinde, öğrenciye ödenmiş bulunan hibe varsa geri talep edilir. Bu öğrenciler, aynı öğrenim kademesi içinde tekrar Erasmus öğrenim hareketliliğinden yararlanamazlar.

Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan sonra öğrencilik sorumluluklarını yerine getirmeleri halinde (derslere devam etmemek ya da sınavlara girmemek gibi), öğrenciye ödenmiş bulunan hibe varsa geri talep edilir.

HİBELER :

Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat pahalılığı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim hibeleri belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

HAYAT PAHALILIĞINA GÖRE ÜLKE TÜRLERİ HAREKETLİLİKTE MİSAFİR OLUNAN ÜLKELER AYLIK ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HİBESİ (€)

1. Grup Program Ülkeleri (500 €):  Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık
2. Grup Program Ülkeleri (400 €):  Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye
3. Grup Program Ülkeleri (300 €):  Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

Program ülkeleri arasında öğrenim hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.

Ödemeler, toplam hibenin %70’i gitmeden önce, %30’u dönünce olmak üzere iki taksitte yapılır.

 

BAŞVURU TAKVİMİ VE YÖNTEMİ :

08/09/2017 Erasmus Öğrenim Hareketliliği İlanı

14/09/2017 Başvuru ve belge teslimi için başlangıç tarihi
29/09/2017 Başvuru ve belge teslimi için son tarih
Sonuçların ilanı : Ekim 2017

Başvurular ve belge teslimleri, yukarıdaki takvim doğrultusunda Dış İlişkiler Ofisine yapılacaktır. Programa seçilen asil ve yedek adaylara ilişkin liste Dış İlişkiler Ofisince ilan edilecektir.