Anasayfa » Duyurular » Erasmus+ Programı 2018-2019 Öğrenim Hareketliliği İlanı


Erasmus+ Programı 2018-2019 Öğrenim Hareketliliği İlanı

ERASMUS+ PROGRAMI 2018-2019 ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İLANI


Erasmus + Programı kapsamında 2018-2019 akademik yılı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği çerçevesinde Üniversitemizden hareketliliğe katılmak isteyen öğrencilerimize duyurulmak üzere hazırlanan ilan metni aşağıda bulunmaktadır.

İLAN TARİHİ:                            19/04/2018    

SON BAŞVURU TARİHİ:          08/05/2018

BAŞVURU YERİ:                      Dış İlişkiler Ofisi – Mimar Sinan Kampüsü B-115

 

Bölüm

Üniversite

Lisans

Yüksek Lisans

Doktora

Makine Müh.

Polytechnic Institute of Coimbra / Portekiz

 

Metalürji ve Malzeme Müh.

Kaunas University of Technology / Litvanya

 

Mekatronik Müh.

Kielce University of Technology / Polonya

 

Kimya Müh.

Gheorghe Asachi Technical University of Iasi / Romanya

Lif ve Polimer Müh.

Gheorghe Asachi Technical University of Iasi / Romanya

 

Lodz University of Technology / Polonya

 

Piraeus University of Applied Sciences / Yunanistan

Gıda Müh.

Poznan University of Life Sciences / Polonya

 

Çevre Müh.

Kielce University of Technology / Polonya

Orman Müh.

Poznan University of Life Sciences / Polonya

 

Transilvania University of Brasov / Romanya

Orman Endüstri Müh.

Poznan University of Life Sciences / Polonya

 


BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENEN BELGELER

  1. Başvuru Formu
  2. Not Dökümü (Transkript)(Transkriptlerin Öğrenci İşleri’nden alınmış, güncel ve onaylı olması gerekmektedir),
  3. Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen Yabancı Dil Sınavı, 09 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 15:00’de Mimar Sinan Kampüsü A1 Blok 301-302 Nolu sınıflarda yapılacaktır. Tüm başvuru sahipleri bu sınava girmesi zorunludur                                                Öğrenci seçiminde asgari yabancı dil notu : 50

 

ÖNEMLİ NOT: Tüm belge ve bilgiler eksiksiz olarak Öğrenci Bilgi Sistemine yüklenecektir. Eksik belge ve bilgilerle yapılan başvurular geçerli sayılmayacaktır.

 

GENEL HÜKÜMLER:

Erasmus Öğrenci Öğrenim hareketlilikleri, kurumlararası anlaşmalar kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Faaliyet süresi her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ila 12 ay arasında bir süre olabilir. Öğrenim kademesi lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerini ifade eder.

Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler olması gerekir. Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere bir yarıyıl için 30, bir tam akademik yıl için 60 AKTS (Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi – European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS) kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilir. Takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma sağlanır, başarısız olunan krediler tekrar edilir.

Öğrenim hareketliliğinde asgarî süre 3 tam ay, azamî süre 12 tam aydır. Faaliyet süresinin kesintisiz gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Öğrenim hareketliliğinde dönem araları (sömestr tatilleri) ve resmi tatiller kesinti olarak kabul edilmez.

İsteyen öğrenciler hibe almaksızın Erasmus öğrencisi olabilirler. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla birlikte genel değerlendirmeye (başvuru ve seçim) tabi tutulur, hibeli Erasmus öğrencileriyle ayni süreçten geçerler ve kurumlararası anlaşma (inter-institutional agreement) kontenjanları dahilinde bu değişimden faydalanabilirler.


ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İÇİN GEREKEN ASGARİ ŞARTLAR

Yararlanıcının tabiiyetine ilişkin şartın sağlanması esastır:

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  2. Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenci olmak

Bu şartı takiben aşağıdaki hususlar sağlanmalıdır.

1- Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yüksek öğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması

2- a-) Birinci kademe (lisans) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00

b-) İkinci (yüksek  lisans) ve üçüncü kademe (doktora) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00

3- Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması

4- Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ay’ı geçilmeyecek olması.

100’lük sistem kullanan kurumlarda asgari not ortalaması şartının sağlanıp sağlanmadığı Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan not dönüşüm çizelgesinde belirtilen karşılıklar kullanılarak tespit edilir.

Bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans, yüksek lisans, doktora), varsa Hayatboyu Öğrenme Programı döneminde yapılan öğrenci hareketliliği süresi ile Erasmus+ döneminde yapılan öğrenci hareketliliği süreleri toplamı, toplamda 12 ay’ı geçemez. Hibe verilmese dahi aynı öğrenim kademesi içerisinde yapılan öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin toplam süresi 12 ay’ı geçemez.

Öğrenci mevcut öğrenim kademesindeki eğitimini tamamlayıp yeni bir öğrenim kademesine geçtiğinde (örneğin lisans eğitimi tamamlanıp yüksek lisans eğitimine başlandığında), yeni öğretim kademesinde tekrar en fazla 12 aya kadar hareketlilik gerçekleştirmesi mümkün olur. Böylelikle her bir öğrenim kademesinde en fazla 12 aya kadar olmak üzere, aynı kişinin en fazla 36 ay süreye kadar hareketlilik gerçekleştirmesi söz konusudur. Aynı kademede toplam 12 ayı aşan faaliyet süresi için hibe ödenmez.

Öğrenciler başvurularında üniversite tercihinde bulunacaklardır. Bu tercihler belirlenirken, Erasmus Bölüm/EABD Koordinatörü ve öğrencilerin tez ve/veya akademik danışmanlarının görüşleri, ilgili üniversitenin ders programı, derslerin yapısı ve içeriği, öğretim dili, derslerin Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS) kredileri veya üniversitenin kredi sistemi ve benzeri koşullar dikkate alınır. Öğrenci, uygun görülen üniversiteleri başvuru formunda belirtir.

Program kapsamında alınacak dersler hangi dilde verilmekte ise ilgili dilin yeterli düzeyde bilinmesi gerekir. Başvurulacak programın varsa gerekli gördüğü diğer başvuru koşullarını sağlamak gerekir.

Öğrenci seçimi, ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak, en yüksek puanı alan öğrencilerin Erasmus öğrencisi olarak belirlenmesi suretiyle gerçekleştirilir. En yüksek puanı alan öğrenciler bütçe kontenjanı dahilinde seçilir. 2018/2019 akademik yılı öğrenim hareketliliği başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Akademik başarı düzeyi : % 50
Dil seviyesi : : % 50
Daha önce hareketlilikten yararlanma: : -10 (Toplam 100 puan üzerinden)

Daha önce hareketlilikten yararlanma durumunda -10 puan uygulaması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen hareketlilikler için uygulanmaz. Bu uygulama hareketlilikten aynı öğrenim kademesinde (lisans, yüksek lisans, doktora) yararlanmak amacıyla tekrar başvuruda bulunan öğrenciler için geçerlidir.

Yabancı dil sınavına başvurup da mücbir bir sebep olmaksızın katılmayan öğrencilerden, Yükseköğrenim kapsamındaki herhangi bir hareketliliğe tekrar başvurmaları halinde, ağırlıklı seçim puanlarından -5 puan düşürülür.

Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda (3 tam ay) sözkonusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz, öğrenci sıfır hibeli öğrenci olarak rapor edilir ve tekrar Erasmus programından faydalanamaz.

Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (zorunluluk nedeniyle; ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet gibi) planlanan hareketliliğin erken sonlandırılması gerektiği durumlarda öğrencilerin, bu durumlarını önceden Dış İlişkiler Ofisi ile iletişime geçerek, Dış İlişkiler Ofisi’ne bildirmeleri önerilmektedir. Dış İlişkiler Ofisince bu durum Ulusal Ajans’a bildirilecek ve ancak Ulusal Ajans tarafından durumları mücbir sebep olarak değerlendirilen öğrencilerin yurtdışında kaldıkları süre karşılığı hibe miktarı kendilerinde bırakılmak üzere, fazladan ödenen hibenin iadesi istenir.

Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan kısa bir süre (3 aylık asgari süre sağlanmadan) sonra kendi istekleriyle (mücbir sebep olmaksızın) hareketliliklerini sona erdirmeleri halinde, öğrenciye ödenmiş bulunan hibe varsa geri talep edilir. Bu öğrenciler, aynı öğrenim kademesi içinde tekrar Erasmus öğrenim hareketliliğinden yararlanamazlar.

Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan sonra öğrencilik sorumluluklarını yerine getirmeleri halinde (derslere devam etmemek ya da sınavlara girmemek gibi), öğrenciye ödenmiş bulunan hibe varsa geri talep edilir.

                                                               

HİBELER:

Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat pahalılığı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim hibeleri belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

 

HAYAT PAHALILIĞINA GÖRE ÜLKE TÜRLERİ HAREKETLİLİKTE MİSAFİR OLUNAN ÜLKELER AYLIK ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HİBESİ (€)


1. Grup Program Ülkeleri (500 €): Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık
 

2. Grup Program Ülkeleri (400 €): Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye
 

3. Grup Program Ülkeleri (300 €): Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

 

- Program ülkeleri arasında öğrenim hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.

- Ödemeler, toplam hibenin %70’i gitmeden önce, %30’u dönünce olmak üzere iki taksitte yapılır.

 

BAŞVURU TAKVİMİ VE YÖNTEMİ

19/04/2018 Erasmus Öğrenim Hareketliliği İlanı

19/04/2018 Başvuru ve belge teslimi için başlangıç tarihi

08/05/2018 Başvuru ve belge teslimi için son tarih

09/05/2018 : Yabancı Dil Tespit Sınavı – Saat 15:00'de Mimar Sinan Kampüsü A1 Blok 301-302 Nolu sınıflarda yapılacaktır. 

Sonuçların ilanı : Mayıs 2018