Kişisel Verilerin Korunması

T.C. 
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında 
Aydınlatma Metni 

1. Giriş 

 Öğrencilere, çalışanlara, ziyaretçilere ve ilişkili kişilere ait genel ve özel nitelikli kişisel veriler; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) istinaden ve uygun olarak, veri sorumlusu sıfatıyla Bursa  Teknik Üniversitesi Rektörlüğü (“Üniversite”) tarafından toplanmakta, işlenmekte, aktarılmakta ve  saklanmaktadır. 

 

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı 

 Üniversitemiz ile kişiler arasındaki ilişkiye göre; Üniversitemizin görev ve yetki amaçları ile  faaliyetlerine uygun olarak kişisel veriler, personelimiz veya yetkilendirilmiş kişiler tarafından, otomatik  veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmakta ve işlenmektedir. Bu  kapsamda; 

2.1. Öğrenciler hakkında, eğitim- öğretim ve ilişkili faaliyetlerinin sürdürülebilmesi, ölçme  değerlendirme ve başarı takibi yapılabilmesi ve kanun gereği saklanması gereken kayıtlar için  kişisel veriler toplanıp işlenmektedir. 

2.2. Çalışanlar hakkında Üniversitemizin görev ve yetki amaçları ile faaliyetleri için kişisel veriler toplanıp işlenmektedir. 

2.3. Toplanan ve işlenen kişisel veriler Üniversitemiz ile olan ilişkisi sona erse dahi mezun ve  personel takibi ve iletişimi için toplanmaya ve işlenmeye devam etmektedir. 

2.4. Üniversitemiz yerleşkelerindeki bulunan tüm kişiler hakkında yaşamsal ve tıbbi ihtiyaçlar  için kişisel veriler toplanıp işlenmektedir. 

2.5. Üniversitemiz yerleşkelerindeki tüm kişiler hakkında güvenlik ve emniyet için kişisel veriler  toplanıp işlenmektedir. 

2.6. Her türlü etkinlik, kurs, gelişim programı, sergi, konferans, panel, çalıştay ve benzeri  toplantı katılımcıları hakkında kişisel veriler işlenir. 

2.7. Üniversitemizin her türlü görev ve yetki amaçları ile faaliyetlerinde kullanılmak üzere her  türlü kişisel veriler, mevzuat gereği veya ilişkili kişilerin açık rızası alınarak toplanabilir ve  işlenebilir. 

 

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve İşlenme Şekli 

 Kişisel veriler; personelimiz veya yetkilendirilmiş kişiler aracılığıyla doğrudan, dolaylı olarak veya  elektronik ortamda, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik olarak, ilişkiler öncesinde, sırasında veya sonrasında KVKK’na uygun çeşitli şekil ve yöntemlerle toplanmaktadır ve  işlenmektedir. 

 

4. Kişisel Verilerin Aktarımı 

 Üniversitemiz aşağıda belirtilen amaçlarla, ilişkili kişilerden toplanıp işlenen kişisel verileri  aktarabilmektedir. 

4.1. Üniversitemiz faaliyetlerinden yararlanılabilmesi ve faaliyetlerin devamı için ilişkili kurum  ve kişilere kişisel veriler aktarılabilmektedir. 

4.2. Üniversitemizle ilişkili kişilerle akdedilen sözleşmeler çerçevesinde sözleşme amacı ve  süresine uygun olarak kişisel veriler aktarılabilmektedir. 

4.3. Üniversitemiz kalite ve stratejik hedefleri ve planları çerçevesinde; her türlü faaliyet  kapsamında kişisel veriler, olması gerektiği kadar ve sürede aktarılabilmektedir. 

 

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları 

Kişisel veri sahipleri, haklarına ilişkin talepleri aşağıda açıklanan yöntemlerle Üniversitemize  iletmesi halinde, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ve ücretsiz olarak talebi  sonuçlandırılacaktır. 

5.1. Kişisel Verileri Koruma Kurumunca ücret belirlenmesi halinde, talepler hakkında belirlenen ücret uygulanacaktır. 

5.2. Kişisel veri sahipleri, KVKK’nın ilgili hükmüne göre; 

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

Kişisel verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde  zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

5.3. Kişilerin kanuna istinaden sahip olduğu haklarını kullanmakla ilgili talebini, yazılı veya  Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun belirlediği yöntemlerle Üniversitemize iletebilir. 

5.4. Kişilerin, KVKK’da belirtilen haklarını kullanabilmesi için, kimlik ile fiziki ve elektronik  iletişim bilgilerini açıklayan şekilde hangi haktan yararlanmayı istediğine yönelik açıklamaları da  içeren imzalı ve yazılı talebini “Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü – Mimarsinan Mah. Mimar  Sinan Bul. 177 Yıldırım / BURSA” adresine bizzat, KEP, noter aracılığı ile veya KVKK’da  açıklanan yöntemlerle başvurabilir. 

 

6. Veri Sorumlusu ve Yetkili Temsilcisi 

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 

(Yetkili Temsilcisi: Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü) 

Mimarsinan Mah. Mimar Sinan Bul. No. 177 Yıldırım/ BURSA 

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Ayrıntılı Bilgilere Ulaşabilirsiniz: 

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü web adresi: http://www.btu.edu.tr 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu web adresi: http://www.kvkk.gov.tr/ 

ALO 198 Veri Koruma Hattı Bilgi Danışma Merkezi