Anasayfa » Duyurular » Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılmasıyla İlgili Duyuru
Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılmasıyla İlgili Duyuru

Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul Ve Esasları çerçevesinde  2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 46.maddesi gereğince, Üniversitemizin ihtiyaç duyulan Dış İlişkiler Ofisinde iyi derecede İngilizce bilen kısmi zamanlı olarak (part-time) geçici işlerde bir öğrenci çalıştırılacaktır.

Belirtilen statüde çalışmak isteyen öğrencimizin 10 Şubat 2015 tarihine kadar, Dış İlişkiler Ofisine Başvuru Formu ve formda belirtilen belgelerle birlikte başvurmaları gerekmektedir. Başvuru Formuna web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Çalıştırılacak Öğrencilerde Aranan Şartlar:

-Disiplin cezası almamış olmak,

-Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak,

-Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,

-Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,

-Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,

-Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak.

(Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.)

-Üniversitede çalıştırılacak kısmi zamanlı öğrenciler başvuru formunda belirtilen hususlar çerçevesinde belirtilen şartları taşıyıp taşımadıkları, maddi durumları, çalıştırılacakları işe beceri ve yetenekleri açısından uygunlukları, haftalık ders programının çalışacakları işe uygunluğu gibi hususlar yönünden çalıştırılacağı birimde oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilerek belirlenecektir.

AÇIKLAMALAR

-Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilerin çalışma süresi günde 4 saat, haftada en çok 15 saattir.

-Çalışma süresinin haftanın günlerine dağılımı, işin başlama ve bitim saatleri birim yöneticilerince belirlenir.

-Kanunlarda milli bayram ve genel tatil olarak kabul edilen günlerde çalışılmaması esas olmakla birlikte, hafta sonu, gece ve resmi tatil günlerinde açık olan birimlerde işin gerektirdiği durumlarda kısmi zamanlı öğrenci, birim yöneticisinin isteği üzerine bu günlerde çalışmak zorundadır.

-Kısmi zamanlı öğrenciler, sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal sigortalar ve Genel Sağlık sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır ve hakkında sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır. Kısmi zamanlı öğrencilerin sigortalılık ve sigortalılığının sona ermesine ilişkin bildirimleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

 -Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin dörtte birini geçmemek üzere, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

- 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı için belirlenen brüt saat ücreti Yüksek Lisans öğrencileri için 8 TL, Lisans öğrencileri için 6 TL’dir.
 -Kısmi zamanlı öğrencilere ödemeler, aylık olarak Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bütçesinden yapılır.