Anasayfa » Duyurular » Erasmus+ Programı 2018-2019 Öğrenim Hareketliliği İlanı
Erasmus+ Programı 2018-2019 Öğrenim Hareketliliği İlanı

ERASMUS+ PROGRAMI 2018 SÖZLEŞMESİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İLANI


Erasmus + Programı kapsamında 2018-2019 akademik yılı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği çerçevesinde Üniversitemizden hareketliliğe katılmak isteyen öğrencilerimize duyurulmak üzere hazırlanan ilan metni aşağıda bulunmaktadır.

İLAN TARİHİ:                            12/09/2018    

SON BAŞVURU TARİHİ:          01/10/2018

BAŞVURU YERİ:                      Dış İlişkiler Ofisi – Mimar Sinan Kampüsü B Blok Z-15

Birimlerimizden hareketliliğe katılmak isteyen öğrenciler, kendi birimlerine ait kontenjanlara başvuruda bulunabileceklerdir.

 

Bölüm

Üniversite

Lisans

Yüksek Lisans

Doktora

Makine Müh.

Polytechnic Institute of Coimbra / Portekiz

 

Politecnico di Bari / İtalya

 

Metalürji ve Malzeme Müh.

Kaunas University of Technology / Litvanya

 

Elektrik ve Elektronik Müh.

Kielce University of Technology / Polonya

 

University of Eastern Finland / Finlandya

(Hareketlilik 2019-2020 Güz Döneminde gerçekleştirecektir)

 

 

Politecnico di Bari / İtalya

 

 

Mekatronik Müh.

Kielce University of Technology / Polonya

Bilgisayar Müh.

Politecnico di Bari / İtalya

 

 

Kimya Müh.

Gheorghe Asachi Technical University of Iasi / Romanya

Lif ve Polimer Müh.

Gheorghe Asachi Technical University of Iasi / Romanya

 

Piraeus University of Applied Sciences / Yunanistan

RWTH Aachen University / Almanya

 

Gıda Müh.

Poznan University of Life Sciences / Polonya

 

Çevre Müh.

Kielce University of Technology / Polonya

Orman Müh.

Poznan University of Life Sciences / Polonya

 

Transilvania University of Brasov / Romanya

University of Helsinki

(Hareketlilik 2019-2020 Güz Döneminde gerçekleştirecektir)

 

Université de Lorraine / Fransa

(Hareketlilik 2019-2020 Güz Döneminde gerçekleştirecektir)

 

Orman Endüstri Müh.

Poznan University of Life Sciences / Polonya

 

 

BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENEN BELGELER

  1. Başvuru Formu (Bilgisayar ortamında doldurulacaktır)
  2. Not Dökümü (Transkript)(Transkriptlerin Öğrenci İşleri’nden alınmış, güncel ve onaylı olması gerekmektedir),
  3. Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen Yabancı Dil Sınavı, 03 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 15:00’de yapılacaktır. Tüm başvuru sahiplerinin bu sınava girmesi zorunludur.
  • Öğrenci seçiminde asgari yabancı dil notu : 50

ÖNEMLİ NOT: Tüm belge ve bilgiler eksiksiz olarak Öğrenci Bilgi Sistemine yüklenecektir. Eksik belge ve bilgilerle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

GENEL HÜKÜMLER:

Erasmus Öğrenci Öğrenim hareketlilikleri, kurumlararası anlaşmalar kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Faaliyet süresi her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ila 12 ay arasında bir süre olabilir. Öğrenim kademesi lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerini ifade eder.

Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler olması gerekir. Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere bir yarıyıl için 30, bir tam akademik yıl için 60 AKTS (Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi – European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS) kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilir. Takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma sağlanır, başarısız olunan krediler tekrar edilir.

Öğrenim hareketliliğinde asgarî süre 3 tam ay, azamî süre 12 tam aydır. Faaliyet süresinin kesintisiz gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Öğrenim hareketliliğinde dönem araları (sömestr tatilleri) ve resmi tatiller kesinti olarak kabul edilmez.

İsteyen öğrenciler hibe almaksızın Erasmus öğrencisi olabilirler. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla birlikte genel değerlendirmeye (başvuru ve seçim) tabi tutulur, hibeli Erasmus öğrencileriyle ayni süreçten geçerler ve kurumlararası anlaşma (inter-institutional agreement) kontenjanları dahilinde bu değişimden faydalanabilirler.


ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İÇİN GEREKEN ASGARİ ŞARTLAR

Yararlanıcının tabiiyetine ilişkin şartın sağlanması esastır:

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  2. Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenci olmak

Bu şartı takiben aşağıdaki hususlar sağlanmalıdır.

1- Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yüksek öğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması

2- a-) Birinci kademe (lisans) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00

b-) İkinci (yüksek  lisans) ve üçüncü kademe (doktora) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00

3- Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması

4- Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçilmeyecek olması.

100’lük sistem kullanan kurumlarda asgari not ortalaması şartının sağlanıp sağlanmadığı Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan not dönüşüm çizelgesinde belirtilen karşılıklar kullanılarak tespit edilir.

Bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans, yüksek lisans, doktora), varsa Hayatboyu Öğrenme Programı döneminde yapılan öğrenci hareketliliği süresi ile Erasmus+ döneminde yapılan öğrenci hareketliliği süreleri toplamı, toplamda 12 ayı geçemez. Hibe verilmese dahi aynı öğrenim kademesi içerisinde yapılan öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin toplam süresi 12 ayı geçemez.

Öğrenci mevcut öğrenim kademesindeki eğitimini tamamlayıp yeni bir öğrenim kademesine geçtiğinde (örneğin lisans eğitimi tamamlanıp yüksek lisans eğitimine başlandığında), yeni öğretim kademesinde tekrar en fazla 12 aya kadar hareketlilik gerçekleştirmesi mümkün olur. Böylelikle her bir öğrenim kademesinde en fazla 12 aya kadar olmak üzere, aynı kişinin en fazla 36 ay süreye kadar hareketlilik gerçekleştirmesi söz konusudur. Aynı kademede toplam 12 ayı aşan faaliyet süresi için hibe ödenmez.

Öğrenciler başvurularında üniversite tercihinde bulunacaklardır. Bu tercihler belirlenirken, Erasmus Bölüm/EABD Koordinatörü ve öğrencilerin tez ve/veya akademik danışmanlarının görüşleri, ilgili üniversitenin ders programı, derslerin yapısı ve içeriği, öğretim dili, derslerin Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS) kredileri veya üniversitenin kredi sistemi ve benzeri koşullar dikkate alınır. Öğrenci, uygun görülen üniversiteleri başvuru formunda belirtir.

Program kapsamında alınacak dersler hangi dilde verilmekte ise ilgili dilin yeterli düzeyde bilinmesi gerekir. Başvurulacak programın varsa gerekli gördüğü diğer başvuru koşullarını sağlamak gerekir.

Öğrenci seçimi, ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak, en yüksek puanı alan öğrencilerin Erasmus öğrencisi olarak belirlenmesi suretiyle gerçekleştirilir. En yüksek puanı alan öğrenciler bütçe kontenjanı dahilinde seçilir. 2018/2019 akademik yılı öğrenim hareketliliği başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan8

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Daha önce hareketlilikten yararlanma durumunda -10 puan uygulaması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen hareketlilikler için uygulanmaz. Bu uygulama hareketlilikten aynı öğrenim kademesinde (lisans, yüksek lisans, doktora) yararlanmak amacıyla tekrar başvuruda bulunan öğrenciler için geçerlidir.

Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için “-10 puan” azaltma uygulanır.

Seçildiği halde Erasmus hareketliliğine katılmaktan vazgeçen öğrenciler için feragat bildirim süresi tanınması ve bu süre dâhilinde feragat bildiriminde bulunulmaması halinde, öğrencinin daha sonraki herhangi bir Erasmus hareketliliği başvurusunda “-10 puan” düşürülecektir.

Yükseköğretim kurumunun öğrenim ve staj hareketliliği seçimlerini aynı başvuru ve değerlendirme süreci içerisinde gerçekleştirmesi halinde; daha önce hareketlilikten faydalanmayan bir öğrencinin hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, “-10 puan” azaltmanın hangi faaliyette uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır. Bu durumda öğrenciden hangi faaliyette azaltma uygulanmasını tercih ettiğine yönelik bir dilekçe alınır. Aynı şekilde, çift anadalda öğrenim gören öğrencilerin her iki dalda faaliyete başvurması durumunda, bu öğrencilerden de puan indiriminin hangi dalda yapılacağına ilişkin tercih dilekçesi alınır. Daha önce hareketlilikten faydalanmış bir öğrencinin hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, daha önce faydalandığı hareketlilik türünden “-10” puan, başvurduğu ikinci hareketlilik türünden ise “-20” puan azaltma uygulanır. Azaltmalar öğrencinin toplam puanı üzerinden yapılır.

Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda (3 tam ay) sözkonusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz, öğrenci sıfır hibeli öğrenci olarak rapor edilir ve tekrar Erasmus programından faydalanamaz.

Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (zorunluluk nedeniyle; ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet gibi) planlanan hareketliliğin erken sonlandırılması gerektiği durumlarda öğrencilerin, bu durumlarını önceden Dış İlişkiler Ofisi ile iletişime geçerek, Dış İlişkiler Ofisi’ne bildirmeleri önerilmektedir. Dış İlişkiler Ofisince bu durum Ulusal Ajans’a bildirilecek ve ancak Ulusal Ajans tarafından durumları mücbir sebep olarak değerlendirilen öğrencilerin yurtdışında kaldıkları süre karşılığı hibe miktarı kendilerinde bırakılmak üzere, fazladan ödenen hibenin iadesi istenir.

Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan kısa bir süre (3 aylık asgari süre sağlanmadan) sonra kendi istekleriyle (mücbir sebep olmaksızın) hareketliliklerini sona erdirmeleri halinde, öğrenciye ödenmiş bulunan hibe varsa geri talep edilir. Bu öğrenciler, aynı öğrenim kademesi içinde tekrar Erasmus öğrenim hareketliliğinden yararlanamazlar.

Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan sonra öğrencilik sorumluluklarını yerine getirmeleri halinde (derslere devam etmemek ya da sınavlara girmemek gibi), öğrenciye ödenmiş bulunan hibe varsa geri talep edilir.

Kontenjanlar bölüm bazında değerlendirecektir.

HİBELER:

Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat standardı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim ve staj hibeleri belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

 

      500

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

 

      300

 

Program ülkeleri arasında öğrenim hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.

Ödemeler, toplam hibenin %70’i gitmeden önce, %30’u dönünce olmak üzere iki taksitte yapılır.

 

BAŞVURU TAKVİMİ VE YÖNTEMİ

12/09/2018 Erasmus Öğrenim Hareketliliği İlanı

12/09/2018 Başvuru ve belge teslimi için başlangıç tarihi

01/10/2018 Başvuru ve belge teslimi için son tarih

03/10/2018 : Yabancı Dil Tespit Sınavı – Saat 15:00

17/10/2018 :Sonuçların ilanı

17/10/2018 -21/10/2018 : Feragat Bildirim Süresi